Reklamace zboží

REKLAMACE ZBOŽÍ

K vaší reklamaci přistupujeme s maximální péčí a odpovědností. O výsledku reklamace vás budeme informovat maximálně do 30 dnů. Máte-li jakýkoli dotaz týkající se reklamace, určitě neváhejte nás kontaktovat.

 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ REKLAMACE?

 • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Howa, s.r.o., Masarykovo nám. 1212/49, 58601 Jihlava , telefonicky na čísle +420 739 034 265 či elektronickou poštou na adrese: info@sport2000jihlava.cz

 • Vadu zboží popište co nejpodrobněji, můžete dále připojit foto nebo jinou dokumentaci. 

 • Popis reklamace vložte do zásilky s reklamovaným zbožím. Zboží je třeba zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození výrobku.

 • Ke zboží přiložte kopii daňového dokladu. Zboží zašlete vždy kompletní, ne pouze poškozenou část.

 • Celou zásilku poté odešlete na naší adresu: Howa, s. r. o., Masarykovo nám. 1212/49, 58601  JIHLAVA.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 • Jako prodejci reklamaci odborně posoudíme popřípadě postoupíme k výrobci.

 • Bude-li reklamace oprávněná - zašleme vám opravený výrobek, nový kus nebo vám vrátíme kupní cenu. Náš zákazník má nárok na úhradu nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

ZÁRUČNÍ DOBA

Délka záruky na prodávané zboží je 24 měsíců (je-li zboží nakupováno na firmu/organizaci - IČO, řídí se záruka podle obchodního zákoníku a doba záruky je 6 měsíců). Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze nebo mechanickým poškozením.

Poškození při nevhodném používání, nesprávné manipulaci nebo úmyslné poškození nelze brát jako nárok na reklamaci. Záruka se dále nevztahuje na běžné opotřebení.

POTVRZENÍ ZÁRUKY A DAŇOVÝ DOKLAD

Daňový doklad/fakturu posíláme v zásilce spolu se zbožím. K uplatnění reklamace u nás vám stačí daňový doklad/faktura.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Základní ustanovení 
 • Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Platí pro nákup v internetovém obchodě a v kamenném obchodě HOWA, s.r.o., resp. sport2000jihlava.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem HOWA, s.r.o. Masarykovo náměstí 1212/49, 586 01 Jihlava, IČO 28323483 (dále jen "dodavatel") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující").
 • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad, které se na zboží dodaném kupujícímu-nepodnikateli vyskytnou v záruční době, a to z důvodu vadného plnění (typicky vady při převzetí a v rámci záruky 24 měsíců) nebo v rámci záruky za jakost (typicky prodloužená záruka).
 • Reklamaci lze uplatnit na adrese dodavatele, a to pokud možno současně s předáním vadného zboží prodávajícímu, nebo odesláním zboží na shora uvedenou adresu.
 • K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelnou kopii dokladu o nákupu - fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu, příp. zvolit způsob vyřízení reklamace.

 

 

 1. Převzetí zásilky při dodání přepravcem
 • Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice atd.) podle přiloženého přepravního listu. 
 • Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit dodavateli na adrese info@sport2000jihlava.cz.
 • V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného výrobku včetně přepravního obalu a odeslat s uvedením čísla nákupní faktury nebo objednávky na adresu  info@sport2000jihlava.cz. Dodavatel bude kupujícího obratem informovat o dalším postupu.

 

 1. Záruční list 
 • U většiny výrobků slouží jako záruční list nákupní doklad (faktura nebo účtenka). Pokud výrobce záruční list přikládá je vždy nepotvrzený (vzhledem k možnosti kupujícího odstoupit od smlouvy).
 • Prodloužená záruka výrobce - pokud je poskytována výrobcem v rámci akční nabídky prodloužená záruka na výrobek, je nutné pro její získání postupovat dle obchodních podmínek výrobce. 

 4. Práva a povinnosti z vadného plnění

  1. 4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

   4.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   4.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   4.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   4.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   4.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   4.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

   4.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

   4.5. Ustanovení uvedená v čl. 4.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

   4.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

   4.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Howa, s.r.o., Masarykovo nám. 1212/49, 58601 Jihlava , telefonicky na čísle +420 739 034 265 či elektronickou poštou na adrese: info@sport2000jihlava.cz

   4.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

   4.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 4.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

   4.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

   4.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  1. Vyřízení reklamace 
  • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
  • Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
  • Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
  • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od jejího uplatnění. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
  • Reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
  • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
  • Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.
  • Dodavatel bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e-mailem.
  • Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

   

  1. Postup při reklamaci 
  • Reklamaci může kupující uplatnit vždy u dodavatele. U některých výrobků taktéž v autorizovaném servisu. 
  • Doporučený postup, jak odeslat výrobek k reklamaci dodavateli:
   • Výrobek důkladně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Nejjistější přepravní obal bývá původní obal k výrobku, který je přímo určen pro ochranu výrobku při přepravě. V případě, že již tento obal nemáte, doporučujeme použít jakýkoliv, který splní funkci ochrany před poškozením. Výrobek doporučujeme posílat kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení.
   • Pro rychlou identifikaci a efektivní řešení doporučujeme přidat k výrobku kopii prodejního dokladu (faktura), dále průvodní dopis, ve kterém popíšete závadu, jak se projevuje, případně za jakých okolností se závada projevila, jak k ní došlo. 
   • Po řádném vyřízení reklamace bude výrobek zaslán zpět kupujícímu nebo bude vyzván SMS zprávou, telefonicky či e-mailem k převzetí opraveného zboží. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
   • Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů e-mailem na info@sport2000jihlava.cz. Do e-mailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a kopii podacího lístku.

   

  • Obdržíte-li nekompletní výrobek- V případě zjištění, že je výrobek nekompletní, kontaktujte nás e-mailem na info@sport2000jihlava.cz. Do e-mailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, popis chybějící části - přesný popis podle informace z návodu. Následně vás budeme informovat, jak postupovat, aby byla reklamace vyřešena v krátké době a bez zbytečných vedlejších nákladů.
  • Obdržíte-li poškozený výrobek- V případě, že zjistíte po rozbalení nepoškozeného obalu, že je výrobek poškozený, kontaktujte nás e-mailem na info@sport2000jihlava.cz
   Do e-mailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, rozsah poškození výrobku a pokud možno fotky poškozeného výrobku, včetně nepoškozeného obalu. Následně vás budeme informovat, jak postupovat, aby byla reklamace vyřešena v krátké době a bez zbytečných vedlejších nákladů. V tomto případě lze řešit reklamaci výměnou výrobku, výměnou poškozených dílů nebo slevou.
  • Záměna - obdržíte-li jiný výrobek- Pokud vám přijde jiný výrobek, než jaký byl objednaný nebo se neshoduje popis na prodejním dokladu s popisem výrobku, kontaktujte nás na e-mail info@sport2000jihlava.cz. Do e-mailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, model výrobku, který vám byl doručen.

   

  1. Řešení sporů - další práva a povinnosti smluvních stran
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.