Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

I. Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.sport2000jihlava.cz, provozovaném obchodní společností HOWA, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 1212/49, Jihlava, PSČ: 586 01, IČ: 28323483, DIC: CZ28323483, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61317 (dále též jen „společnost HOWA, s.r.o.“).

 

Kontaktní údaje:

Email: info@sport2000jihlava.cz

Tel.: +420 739 034 265, +420 777 108 312

 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.sport2000jihlava.cz, tedy společnost HOWA, s.r.o., a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy se řídí platným právním řádem České republiky. Vztahy těmito OP výslovně neupravené se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

Při nákupu v internetovém obchodě www.sport2000jihlava.cz  jsou uzavírány pouze smlouvy s jednorázovým plněním (dodání zboží, poskytnutí jednorázové služby), a tudíž nedochází k uzavírání smluv na dobu určitou či neurčitou. Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce, k uzavření smlouvy v jiných jazycích lze užít prostředky individuální komunikace (např. e-mail). Náklady na použití prostředků umožňujících uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran nese kupující.

 

 1. Vymezení pojmu

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

 

Prodávající - při nákupu v internetovém obchodě www.sport2000jihlava.cz je prodávajícím společnost HOWA, s.r.o. Prodávající v internetovém obchodě uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.

 

Kupující – fyzická či právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvy v internetovém obchodě www.sport2000jihlava.cz nebo s ním jinak jedná.

 

Kupující-spotřebitel - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Kupující-podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

 1. Uzavření smlouvy
 • Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je nabízeno dodavatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.
 • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchoděsport2000jihlava.cz .
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Kliknutím na tlačítko„Objednat“ je vytvořena objednávka kupujícího, která je závaznou nabídkou na uzavření smlouvy a vyjadřuje úmysl kupujícího uzavřít smlouvu.
 • Umístěním zboží na internetové stránky se prodávající zavazuje prodat zboží za zde uvedenou cenu, s výjimkou zjevných omylů, jako například zcela zjevné překlepy v počtu nul, v ceně atp.
 • Po odeslání objednávky dodavatel informuje kupujícího o přijetí této objednávky elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky). Tato zpráva o přijetí objednávky je považována za potvrzení a přijetí nabídky k uzavření smlouvy, kterou učinil kupující, a tím je také uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupující. Údaje uvedené v objednávce se stávají součástí smlouvy.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své objednávky. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Kupující má možnost zrušit objednávku do okamžiku doručení jejího závazného potvrzení.
 • Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření dodavatelem archivovány, a jsou přístupné pouze kupujícímu, nikoliv však třetím stranám, nebude-li dohodnuto jinak.

 

 1. Cena zboží / služby
 • Informace o cenách uváděné dodavatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.
 • Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura". Po uhrazení zálohy je zboží odesláno s daňovým dokladem - Fakturou.
 • Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání zboží kupujícímu, a tedy i převodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího.
 • Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 1. Platební podmínky

Kupující má možnost volby mezi následujícími způsoby platby za zboží či služby:

 

 • Dobírka- platba při převzetí zboží mimo provozovnu prodávajícího, poplatek za tento způsob platby činí 30,- Kč vč. DPH, kdy tato částka je připočtena k ceně zboží a nákladům na dopravu.
 • Bezhotovostním převodem- platba předem; náklady za tento způsob platby hradí kupující dle podmínek smluvního vztahu mezi kupujícím a poskytovatelem platební služby. Číslo našeho účtu pro platbu předem je 255957234/0300, V.S. je číslo Vaší objednávky. Po provedení platby jsou peníze připsány na náš účet obvykle během 1 - 3 pracovních dní. Zboží je odesláno ihned po připsání příslušné částky na účet dodavatele. Při převzetí zásilky od doručovatele pak již kupující nic neplatí.
 • Hotově / platební kartou při převzetí v provozovně prodávajícího- bez poplatku.
 • Při doručování zboží do Slovenské republiky je možný pouze způsob platby předem.

 

 1. Dodací podmínky
 • Zboží a služby lze dodat pouze v rámci České republiky nebo Slovenské republiky, s kupujícím si však lze dohodnout individuálně dodání i mimo území ČR nebo SR.
 • Dodávky předmětu plnění jsou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, zboží skladem obvykle 1-5 pracovní dnů. Pokud zboží skladem není, může být dodací lhůta delší. O termínu dodání bude kupující informován.
 • Místo doručení je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.
 • Dopravu zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám při vytváření objednávky.
 • Za správnost adresy pro dodání zboží odpovídá kupující. Případná úhrada nákladů na dopravu ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou. Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté či nedoručené, zasílá prodávající znovu pouze na vyžádání kupujícího, a to na náklady kupujícího. Prodávající má v případě porušení povinnosti kupujícího převzít zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě rovněž právo na náhradu škody, a to ve výši nákladů vynaložených prodávajícím na marnou dopravu zboží na místo dodání a následně zpět prodávajícímu.
 • Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

 

 1. Způsoby dodáni zboží

Česká pošta, s.p.

Prostřednictvím služeb České pošty je objednané zboží zasíláno jako obchodní balík. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 24 hodin od okamžiku expedice. Pokud nebudete zastiženi na uvedené adrese, obdržíte od České pošty oznámení o uložené zásilce na Vaší poště. Zásilka bude na poště uložena po dobu 7 dní. Pokud není zásilka vyzvednuta, vrací se po 7 dnech zpátky k nám. Za opětovné zaslání účtujeme poštovné 110,- Kč. V den odeslání zásilky Vás budeme informovat emailem nebo pomocí SMS o čísle balíku a datu doručení.
Zásilku je možné sledovat v online systému České pošty http://www.ceskaposta.cz/cz/nastroje/sledovani-zasilky.php .

Cena poštovného činí 110,- Kč vč. DPH. Při platbě na dobírku je účtován poplatek 30,- Kč.

 

Zásilková přepravní služba Geis CZ, s.r.o.

Objednané zboží zasílané prostřednictvím přepravního systému Geis bude dodáno a předáno na adrese uvedené jako adresa příjemce. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 24 hodin od okamžiku expedice. Zásilka se doručuje za první dveře provozovny příjemce. Příjemce se prokazuje občanským průkazem či jiným dokladem prokazujícím totožnost, na přepravní list se píše příjmení přebírajícího, číslo OP či jiného dokladu a převzetí se potvrzuje podpisem přebírajícího, organizace také potvrdí přepravní list razítkem. V případě zásilky na dobírku je nutnou podmínkou pro její doručení a předání také zaplacení dobírkové částky. Tuto dobírkovou částku vybírá řidič předávající zásilku. 

Cena dopravy prostřednictvím Geis činí 80,- Kč vč. DPH. Při platbě na dobírku je účtován poplatek 30,- Kč.

 

http://www.geis-group.cz/cz

 

Uvedené ceny jsou platné v rámci ČR. 

 

Osobní odběr v sídle naší společnosti
Zboží je možno vyzvednout osobně během otevírací doby v sídle naší společnosti na adrese Masarykovo náměstí 1212/49, 586 01 Jihlava. O vyexpoedování zboží a jeho připravení Vás budeme informovat emailem nebo pomocí SMS.

 

Slovenská republika - přepravní služba Česká pošta, s.p.:

Cena dopravy činí 250,- Kč vč. DPH. Zboží je dodáváno při platbě předem.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy
 • Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku).
 • Kupující má právo odstoupit od objednávky i kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze telefonicky na tel. č. 739 034 265 nebo na e-mail: info@sport2000jihlava.cz.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat dodavatele, resp. prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 • Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícího zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající bankovní převod, pokud nebude výslovně určeno Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí, že odstupuje od smlouvy, zaslat zboží zpět nebo je předat na adrese provozovny HOWA, s.r.o., Masarykovo náměstí 1212/49, 586 01 Jihlava. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 • Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží zašle obvyklou poštovní cestou, není-li to z povahy věci možné, využijte některé z přepravních služeb. Vrácené zboží pečlivě zabalí, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta.
 • Spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsoben, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li ke zboží poskytnut dárek, je kupující povinen se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 8 od smluv:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebenínebo zastarání,
 • na dodávku zboží, které se prodává v hygienickém obalu a obal byl porušen.

 

 1. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

 • Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 • Kupující může u dodavatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok nabezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 • Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 • Dodavatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • U věcí prodávaných za nižší cenu dodavatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Zákonná práva z vad

 • Dodavatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
 • V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovatu vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- bezplatné odstranění vady opravou
- přiměřenou slevu z kupní ceny
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • U vady, která znamenánepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající neodpovídá za vady, které jsou způsobeny nešetrným zacházením se zbožím nebo mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího, za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo přirozených změn materiálu či barvy výrobku.

 

 1. Vyřízení reklamace
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Jednoduchý postup, jak uplatnit reklamaci najdete v reklamačním řádu.
 • Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 • Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 • Reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 • Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.
 • Dodavatel bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e-mailem.
 • Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

 1. Ochrana osobní údajů 
 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nemohou být prodávajícím zveřejněny ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou jednání směřujícího k zaplacení a doručení zboží, kdy jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu např. externím dopravcům.
 • Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu nezbytně nutnou, nejméně však po dobu trvání záruky, resp. po dobu trvání odpovědnosti prodávajícího za vady.
 • Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze prodávajícího. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu nabývají účinnosti dne 1.12.2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
 • Podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícíhosport2000jihlava.czv den odeslání elektronické nabídky smlouvy kupujícím, a jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek účinnou v době uzavření smlouvy.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

 

 

 II. Reklamační řád

 1. Základní ustanovení 
 • Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek byl zpracován dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Platí pro nákup v internetovém obchodě a v kamenném obchodě HOWA, s.r.o., resp. sport2000jihlava.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem HOWA, s.r.o. Masarykovo náměstí 1212/49, 586 01 Jihlava, IČO 28323483 (dále jen "dodavatel") a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "kupující").
 • Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad, které se na zboží dodaném kupujícímu-nepodnikateli vyskytnou v záruční době, a to z důvodu vadného plnění (typicky vady při převzetí a v rámci záruky 24 měsíců) nebo v rámci záruky za jakost (typicky prodloužená záruka).
 • Reklamaci lze uplatnit na adrese dodavatele, a to pokud možno současně s předáním vadného zboží prodávajícímu, nebo odesláním zboží na shora uvedenou adresu.
 • K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelnou kopii dokladu o nákupu - fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu, příp. zvolit způsob vyřízení reklamace.

 

 

 1. Převzetí zásilky při dodání přepravcem
 • Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice atd.) podle přiloženého přepravního listu. 
 • Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit dodavateli na adrese info@sport2000jihlava.cz.
 • V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného výrobku včetně přepravního obalu a odeslat s uvedením čísla nákupní faktury nebo objednávky na adresu  info@sport2000jihlava.cz. Dodavatel bude kupujícího obratem informovat o dalším postupu.

 

 1. Záruční list 
 • U většiny výrobků slouží jako záruční list nákupní doklad (faktura nebo účtenka). Pokud výrobce záruční list přikládá je vždy nepotvrzený (vzhledem k možnosti kupujícího odstoupit od smlouvy).
 • Prodloužená záruka výrobce - pokud je poskytována výrobcem v rámci akční nabídky prodloužená záruka na výrobek, je nutné pro její získání postupovat dle obchodních podmínek výrobce. 

 

 1. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

 • Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 • Kupující může u dodavatele uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok nabezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 • Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 • Dodavatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • U věcí prodávaných za nižší cenu dodavatel neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

 

Zákonná práva z vad

 • Dodavatel odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
 • V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovatu vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- bezplatné odstranění vady opravou
- přiměřenou slevu z kupní ceny
- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • U vady, která znamenánepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 • Prodávající neodpovídá za vady, které jsou způsobeny nešetrným zacházením se zbožím nebo mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího, za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo přirozených změn materiálu či barvy výrobku.

 

 1. Vyřízení reklamace 
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 • Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 • Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
 • Reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 • Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, ale nebrání řádnému užívání výrobku, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 • Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. V případě neoprávněné reklamace se záruka za jakost neprodlužuje.
 • Dodavatel bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím SMS, telefonicky nebo e-mailem.
 • Po vyřízení reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

 1. Postup při reklamaci 
 • Reklamaci může kupující uplatnit vždy u dodavatele. U některých výrobků taktéž v autorizovaném servisu. 
 • Doporučený postup, jak odeslat výrobek k reklamaci dodavateli:
  • Výrobek důkladně zabalte, aby nedošlo k poškození při přepravě. Nejjistější přepravní obal bývá původní obal k výrobku, který je přímo určen pro ochranu výrobku při přepravě. V případě, že již tento obal nemáte, doporučujeme použít jakýkoliv, který splní funkci ochrany před poškozením. Výrobek doporučujeme posílat kompletní, včetně veškerého příslušenství, které bylo obsahem původního balení.
  • Pro rychlou identifikaci a efektivní řešení doporučujeme přidat k výrobku kopii prodejního dokladu (faktura), dále průvodní dopis, ve kterém popíšete závadu, jak se projevuje, případně za jakých okolností se závada projevila, jak k ní došlo. 
  • Po řádném vyřízení reklamace bude výrobek zaslán zpět kupujícímu nebo bude vyzván SMS zprávou, telefonicky či e-mailem k převzetí opraveného zboží. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o provedení opravy. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
  • Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady. Kupující zašle požadavek na úhradu nákladů e-mailem na info@sport2000jihlava.cz. Do e-mailu uvede číslo reklamace, číslo účtu a kopii podacího lístku.

 

 • Obdržíte-li nekompletní výrobek- V případě zjištění, že je výrobek nekompletní, kontaktujte nás e-mailem na info@sport2000jihlava.cz. Do e-mailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, popis chybějící části - přesný popis podle informace z návodu. Následně vás budeme informovat, jak postupovat, aby byla reklamace vyřešena v krátké době a bez zbytečných vedlejších nákladů.
 • Obdržíte-li poškozený výrobek- V případě, že zjistíte po rozbalení nepoškozeného obalu, že je výrobek poškozený, kontaktujte nás e-mailem na info@sport2000jihlava.cz
  Do e-mailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, rozsah poškození výrobku a pokud možno fotky poškozeného výrobku, včetně nepoškozeného obalu. Následně vás budeme informovat, jak postupovat, aby byla reklamace vyřešena v krátké době a bez zbytečných vedlejších nákladů. V tomto případě lze řešit reklamaci výměnou výrobku, výměnou poškozených dílů nebo slevou.
 • Záměna - obdržíte-li jiný výrobek- Pokud vám přijde jiný výrobek, než jaký byl objednaný nebo se neshoduje popis na prodejním dokladu s popisem výrobku, kontaktujte nás na e-mail info@sport2000jihlava.cz. Do e-mailu uveďte číslo faktury nebo číslo objednávky, model výrobku, který vám byl doručen.

 

 1. Řešení sporů
 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 • Je-li to možné, řeší prodávající spory s kupujícím smírnou cestou. Za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je kupující oprávněn obracet se na Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace (http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/).
 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

 

 1. Závěrečné ustanovení


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 12. 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené kupní smlouvy nemá vliv, pro ně platí znění reklamačního řádu v době uzavření smlouvy).

 

 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení